Shromáždění delegátů 06.06.2022

Shromáždění delegátů 06.06.2022

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.06.2022 v 16.00 hod. v jednacím sále v sídle SBDO Průkopník, Štefánikova 454, Varnsdorf 407 47.

Program SD:
1. Zahájení
1.1. Prezence delegátů
1.2. Volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů
1.3. Schválení programu SD
2. Schválení návrhu Domovního řádu
3. Schválení znění Stanov družstva z důvodu doplnění přílohy Domovního řádu
4. Zpráva představenstva SBDO Průkopník o činnosti a výsledcích hospodaření za rok včetně plnění usnesení a návrhu usnesení
5. Schválení uzávěrky za rok 2021 a rozdělení zisku
6. Zpráva kontrolní komise.
7. Diskuse.
8. Usnesení, závěr

Veškeré podklady k výše uvedenému Shromáždění delegátů jsou k dispozici na správě družstva ve Varnsdorfu.

Komentáře jsou uzavřeny.