Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

1. Testování zaměstnanců
V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN ze dne 17. června 2021 se s účinností ode dne 1. července 2021 ruší Pokyn k testování zaměstnanců družstva na přítomnost viru SARS-CoV-2 – Aktualizace v souladu s č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, který byl vydán předsedou představenstva dne 24. května 2021 s nabytím účinnosti téhož dne.

2. Provoz správy družstva
Vzhledem k současné epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění covid-19 je již možné ustoupit od některých omezení, která byla dle interního sdělení družstva platná od 2. listopadu 2020.
S účinnosti ode dne 1. července 2021 bude již budova správy družstva plně otevřena.

Vstup do objektu správy družstva bude umožněn pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (ústa a nos) dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a se zachováním odstupu nejméně 2 metry od jiné osoby. Před vstupem do budovy je povinností dezinfikovat si ruce. Nádoby s dezinfekčním prostředkem jsou k dispozici na vyznačených místech.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN ze dne 14. června 2021 se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích test netýká všech zaměstnanců správy družstva na svém pracovišti bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, a to s účinností od vydání tohoto opatření. Tato výjimka se netýká společných prostor pracoviště.

3. Pravidla při konání schůzí
Vydané aktuální mimořádné opatření MZČR ze dne 28. května 2021 stanovuje v našem případě pouze změnu v rozestupech – místo 2 metrů musí být účastníci jednání usazeni tak, aby mezi nimi bylo volné aspoň jedno sedadlo. Nadále tedy platí možnost konat schůze do 10 osob prakticky bez omezení. Je tedy možné konat schůze představenstva, kontrolní komise a výborů jednotlivých samospráv za dodržení hygienických opatření, které jsou aktuálně nařízeny (ochrana dýchacích cest, rozestupy).

Při konání schůzí za účasti více než 10 osob jsou stanoveny tyto podmínky:
a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního mimořádného opatření;
b) je třeba dodržet usazení účastníků tak, aby bylo alespoň jedno sedadlo mezi nimi volné;
c) každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:
1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem;
2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test s negativním výsledkem;
3. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid -19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo 180 dní;
4. byl očkován proti onemocnění COVID 19 a doloží vystaveným potvrzením že:
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ve Varnsdorfu 24. června 2021

Hynek Raichart, předseda představenstva

Komentáře jsou uzavřeny.